top of page

XARRANCA 

Competition

Location: Viladecans

Date: 2019

Client: IMPSOL

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Català/

Ciutat - Estratègia urbana

Des d’un punt de vista estratègic, el desenvolupament de la proposta s’ha centrat en dos vectors d’actuació interrelacionats: d’una banda (A), l’activació del pati interior com espai articulador dels recorreguts a cota de carrer, i de l’altra (B),  la posada en valor de la cantonada com a element de transició entre dos escales urbanes diferents.

A. La supressió d’un habitatge a planta baixa, permet obrir un pas que connecta el carrer Jaume Balmes amb l’interior d’illa. Aquest nou passatge, vinculat al del passeig de la Marina, genera un recorregut circular per l’interior de l’illa que dona accés als dos portals de la comunitat. La depressió de la cota del jardí interior amb la bassa i l’aljub assegura la privacitat de l’habitatge de planta baixa i permet la ventilació natural de l’aparcament.

B. A l’exterior, el buit generat a planta baixa s’emmarca amb el cos volat dels habitatges del carrer Jaume Balmes, significant la importància del nou accés. La presència de forats al tester del volum del passeig -planta baixa inclosa- li atorga la condició de façana, significant, d’aquesta manera, la importància de la cantonada a l’espai públic.

 

Edifici - Sistema constructiu i estructural

El conjunt de l’edifici es planteja amb materials de baixa energia embeguda, prefabricats o renovables que permeten reduir la petjada ecològica de l’edifici. La façana es resol amb una modulació de panells fenòlics fixes (tancament exterior) i mòbils (persianes de llibret a les obertures).  L’estructura és proposa semi prefabricada amb pòrtics de formigó in-situ de biga plana i forjats de llosa alveolar. L’aplicació del sistema “grooved” permetria rebaixar el cantell de les lloses per reduir el seu pes propi i les emissions de CO2.

 

Habitatge

L’evolució a l’interior dels habitatges s’ha centrat en la optimització de les tipologies de cantonada i del carrer Jaume Balmes. A planta baixa, la eliminació d’una unitat residencial permet que l’habitatge restant tingui doble orientació, obrint-se tant al carrer com al pati interior. Sobre aquesta tipologia, els quatre habitatges de les plantes superiors s’organitzen de forma simètrica al voltant d’un  pati central que els permet gaudir de ventilació creuada.

A la tipologia de cantonada els espais de cuina i sala d’estar han guanyat dimensió per equiparar-se a les tipologies de la barra del passeig de la Marina. En aquest volum, totes les peces principals de la casa, que dibuixen en planta una Xarranca, fan 4m de llarg, variant la seva amplada en funció del seu ús: dormitori (2,6m), cuina/menjador (4m), sala d’estar (3,55m). L’últim quadrant de la xarranca, la terrassa, s’utilitza com a sistema passiu per reduir de la demanda dels habitatges: tancat a l’hivern per acumular la calor (hivernacle); obert a l’estiu per ventilar i protegir-se de la radiació de ponent.

 

Eficiència energètica

Partint de l’esborrany del nou DB HE 2018, la proposta planteja una estratègia energètica que permet arribar a un horitzó de consum 0 (autosuficiència), assolible en 2 fases.

 

FASE 0: reducció de la demanda amb sistemes passius de l’edifici

Alt grau de compacitat volumètrica; aïllament continu per l’exterior; 100% dels habitatges amb ventilació creuada; proporció de buit i ple que no supera el 50%; fusteria amb trencament de pont tèrmic i vidres baix emissius; 90% dels habitatges amb sol al migdia a la sala d’estar; terrasses hivernacle.

-10,3kW/m2-any calefacció i 4,5kW/m2-any refrigeració-

 

FASE 1: edifici nZEB (edifici de consum quasi nul) amb BDC + PST

Producció de calefacció, refrigeració i ACS mitjançant bomba de calor aerotèrmica (BDC) amb unitats interiors tipus terra radiant i fancoil interior i cobertura solar tèrmica (PST) del 40% (12m2).

- Consum EP total de 60,47 kW/m2-any / EPnren de 24,51 kW/m2-any / RER del 59%-

 

FASE 2: edifici NZEB (edifici de balanç net) amb BDC + PST + PV

Afegint a la FASE 1 una producció elèctrica fotovoltaica (PV) mitjançant 36 plaques de 350Wp i el 21% de rendiment (62m2 a coberta)

- Consum EP total de 30,64 kW/m2-any / EPnren de 0,00 kW/m2-any / RER del 100%-

bottom of page