top of page

Cirerers

Competition

Location: Roquetes, Barcelona

Date: 2017

Client: Patronat Municipal de l'Habitatge / Ajuntament de Barcelona

Cooperative: Casa Alternativa

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Collaborators: Joel Rodríguez

Català/

L'àmbit d'actuació està situat en un lloc estratègic pel barri, al final d'un carrer en pendent que desemboca en una nova plaça pública. Aquest nou espai verd farà de ròtula entre la trama densa del barri de Roquetes i l'edificació aïllada de Trinitat Nova, ocupant una posició central entre les estacions de metro, el mercat de Montserrat i l'Ateneu Popular.

La proposta ha de resoldre la continuïtat urbana entre el carrer i la plaça -espais públics de condicions i escales completament diferents- atenent a la singularitat del lloc. La volumetria s'anirà adaptant a les influències de l'entorn seguint unes directrius formals acotades pels límits de la normativa urbanística.

Els habitatges es disposen en 5 nivells al voltant d'un nucli central que serveix 5 unitats per planta. El 60% (15 unitats) són de 3 dormitoris i el 40% (10 unitats) són de dos. La posició estratègica del nucli al cor de la parcel·la permet treure el màxim profit de la planta reduint els espais de circulacions en benefici dels habitatges. La ubicació de les peces humides a les zones interiors dels habitatges optimitza el traçat de les instal·lacions i reserva tot el perímetre de façana per les sales i els dormitoris. Les tipologies 3D es col·loquen als extrems de la planta i a la cantonada, gaudint així de ventilació creuada. A planta baixa, un espai porticat fa d’accés comú als habitatges i al local comunitari, un menjador social vinculat a la plaça que potenciarà els vincles entre l’edifici i el barri. Al soterrani s'ubiquen 9 places d'aparcament (mínim normatiu), trasters, bugaderia i aparcament de bicicletes. La coberta està pensada per horts urbans i altres espais comuns.

Castellano/

El ámbito de actuación está situado en un lugar estratégico del barrio, al final de una calle en pendiene que desemboca en una nueva plaza pública. Este nuevo espacio verde hará de rótula entre la trama densa del barrio de Roquetas y la edificicación aislada de Trinitat Nova, ocupando una posición central entre las estaciones de metro, el mercado de Montserrat y el Ateneu Popular.

La propuesta debe resolver la continuidad urbana entre la calle y la plaza – espacios públicos de condición y escala completamente distintos- atendiendo a la singularidad del lugar. La volumetría se irá adaptando a las influencias del entorno siguiendo unas directrices formales acotadas por las limitaciones de la normativa urbanística.

 

Las viviendas se disponen en cinco niveles alrededor de un núcleo central que sirve cinco unidades por planta. El 60% (15 unidades) son de tres dormitorios y el 40% (10 unidades) son de dos.  La posición estratégica del núcleo en el corazón de la parcela permite extraer el máximo beneficio de la planta, reduciendo los espacios de circulación en beneficio de las viviendas. La ubicación de las piezas húmedas en las zona interiores de las viviendas optimiza el trazado de las instalaciones y reserva todo el perímetro de fachada para las salas y los dormitorios. Las tipologías 3D se colocan en la esquina y en los extremos de la planta,  favorecidos por la ventilación cruzada. En planta baja, un espacio porticado sirve de acceso común a las vivienda y al local comunitario, un comedor social vinculado a la plaza que potenciará los vínculos entre el edificio y el barrio. En el sótano se ubican 9 plazas de aparcamiento (mínimo normativo), trasteros, lavandería y zona para bicicletas. La cubierta está pensada para huertos urbanos y otros espacios comunes.

bottom of page